Pravidla súťaže

Účelom týchto pravidiel je úplná úprava pravidiel Súťaže “SEMESTER BOOSTER” (ďalej len “súťaž”) o Semester Booster pack od Pilot Pen, prebiehajúcej na Instagrame @pilotpensk.

Usporiadateľ súťaže

  • Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Václav Čížek s.r.o. so sídlom Do Čertous 2620/11, 193 21  Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478 (ďalej len „usporiadateľ“).

 • Sprostredkovateľ súťaže

  • Sprostredkovateľom súťaže je spoločnosť Fragile media s.r.o. so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00  Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (ďalej len „sprostredkovateľ“).

  • Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom instagramového účtu @pilotpensk (ďalej len „instagramový účet“). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“) a nijak s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi Instagramu nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže; spoločnost Instagram Inc. je tak úplne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi a sprostredkovateľovi súťaže a nie Instagramu.

 • Miesto a doba konania súťaže 

  • Súťaž prebieha v Slovenskej republike v dobe odo dňa 1. 10. 2019 do dňa 30.10. 2019 (vrátane).

 • Účastníci súťaže

  • Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia 15 rokov alebo fyzická osoba mladšia 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry v zastúpení zákonného zástupcu, s bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

  • Účasť v súťaži prostredníctvom instagramového účtu inej osoby je vylúčená.

  • Osoby v pracovnoprávnom či inom obdobnom vzťahu s usporiadateľom či sprostredkovateľom a osoby týmto osobám blízke v zmysle sú zo súťaže vylúčené. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa odovzdá novému vylosovanému. 

  • Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí v plnom rozsahu splnia stanovené podmienky súťaže. 

  • Súťažiaci musí byť užívateľom Instagramu a mať počas celej doby konania súťaže aktívny svoj instagramový profil, zároveň tento súťažiaci musí splňovať všetky pravidlá použitia Instagramu uvedené na help.instagram.com. V prípade zániku instagramového účtu z akýchkoľvek dôvodov alebo ukončenie jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže súťažiaci byť usporiadateľom alebo sprostredkovateľom vylúčený zo súťaže a stráca nárok na akúkoľvek výhru.

  • Účasť v súťaži je dobrovoľná.

 

Mechanizmus súťaže:

Do losovania o 30 výherných setov písacích potrieb Pilot Pen sa súťažiaci zapojí, keď splní nasledujúce body: 

 • Vyfotí sa so svojím vygenerovaným kalendárom úloh Semester Booster (buď v papierovej, alebo elektronickej podobe) 

 • Fotografiu publikuje na svojom instagramovom účte ako verejný príspevok s hashtagom #semesterbooster. Do súťaže nebudú zaradené výstupy na Stories ani v súkromných správach.

 • Z takto publikovaných príspevkov náhodne vyberieme 30 výhercov, ktorých zmienime v Instagram Stories (a následne uložíme v Highlights) na účte @pilotpensk.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry:

  • Po uplynutí súťažnej doby sprostredkovateľ vyhodnotí súťaž.

  • Usporiadateľ a sprostredkovateľ súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ a sprostredkovateľ súťaže je oprávnený s okamžitou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, keď bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa alebo sprostredkovateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

  • Usporiadateľ po skončení súťaže odmení výhrou súťažiacich, ktorí v plnej miere splnili všetky podmienky súťaže. Výber výhercov prebehne úplne náhodne. Rozdaných bude ze celé súťažné obdobie 30 výherných balíčkov obsahujúcich sadu pier značky Pilot. 

  • V prípade, že sa do súťaže nezapojí dostatočný počet súťažiacich, prepadajú zvyšné výhry v prospech sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 • Najneskôr do piatich (5) pracovných dní po skončení súťaže sprostredkovateľ súťaž vyhodnotí podľa pravidiel tejto súťaže a vyhotoví zoznam súťažiacich, ktorí obdržia výhru (ďalej len „výherca“), a prostredníctvom svojho instagramového účtu tento zoznam zverejní, s čím súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyslovuje svoj súhlas. 

 • Výherca je povinný do piatich (5) dní od vyhlásenia výsledkov súťaže kontaktovať sprostredkovateľa a poslať mu prostredníctvom jeho instagromového účtu priamu správu, v ktorej mu zdelí údaje potrebné k zaslaniu/doručeniu výhry (tj. meno, priezvisko a adresu).

 • Márnym uplynutím lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete zanikne v prípade tohto výhercu nárok na výhru a bude vylosovaný nový výherca. 

 • Keď sa nedohodne sprostredkovateľ s výhercom v danom prípade inak, sprostredkovateľ pošle výhercovi výhru s využitím prevádzkovateľa poštových služieb. Sprostredkovateľ posiela výhry len v rámci Slovenskej republiky. Sprostredkovateľ nezodpovedá za nedoručenie, meškanie, stratu či poškodenie zaslanej výhry. 

 • Sprostredkovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s používaním výhier. Výhru nie je možné reklamovať. 

 • Výhru nie je možné uplatniť v peniazoch či v inom plnení.

 • Spracovanie osobných údajov a ochrana osobnosti

  • Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom, udeľuje súhlas so spracovaním a použitím ním poskytnutých údajov, a to konkrétne: meno, priezvisko, adresa bydliska (ďalej len "osobné údaje"), do databázy spločnosti Václav Čížek s.r.o. so sídlom Do Čertous 2620/11, 193 21  Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478, Ďalej v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci poskytuje za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a odoslania výhry, ako aj na ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, na odoslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Výherca zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účely vyššie uvedené spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom.

  • Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Avšak v prípade, že výherca usporiadateľovi osobné údaje potrebné k odoslaniu výhry neposkytne, nemôže mu byť výhra odoslaná.

  • Výherca súhlas s poskytnutím osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným usporiadateľovi. Počas doby, na ktorú je tento súhlas udelený, má výherca právo na informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov a právo žiadať usporiadateľa o vysvetlenie, odstránenie závadného stavu vrátane blokovania, opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov a právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov. Výherca je oprávnený požadovať informáciu, aké osobné údaje o ňom usporiadateľ spracováva, a to v rozsahu stanovenom ZOOÚ. Informácia bude poskytnutá bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu nutné náklady na poskytnutie tejto informácie. Výherca môže svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek bezplatne odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu (usporiadateľa) alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.

 

  • Výherca súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne použiť, predovšetkým zverejniť meno a priezvisko výhercu prostredníctvom elektronických a tlačených médií, a to počas doby konania súťaže a tri (3) roky od jej skončenia.

 • Spoločné ustanovenia

  • Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci, ktorý tieto pravidlá poruší, môže byť usporiadateľom alebo sprostredkovateľom zo súťaže vylúčený.  

  • Usporiadateľ či sprostredkovateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže. 

  • Dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže je najmä duplicita instagramového účtu, zrušenie instagramového účtu, atd. V tejto súvislosti si usporiadateľ a sprostredkovateľ vyhradzuje právo akejkoľvek kontroly jednotlivých súťažných registrácií či súťažných prihlásení, a to ako z technického, tak z organizačného hľadiska, vrátane náhodných kontrol e-mailových adries a instagramových účtov jednotlivých súťažiacich vo vzťahu k ich užívateľom. Usporiadateľ a sprostredkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie či instagramový profil odporuje pravidlám Instagramu.

  • Usporiadateľ a sprostredkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi a sprostredkovateľovi súťaže. 

  • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier súdnou alebo inou právnou cestou je vylúčené. V prípade pochybností o dodržiavaní pravidiel súťaže prináleží povinnosť dokázať rozhodné skutočnosti súťažiacemu. 

  • Usporiadateľ či sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy súvisiace predovšetkým s pripojením k internetovej sieti, sieti Instagram, s dostupnosťou alebo funkčnosťou webových stránok alebo s prenosom dát.

  • V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedených v akomkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž, a týchto pravidiel, platí text týchto pravidiel.

 • V Prahe dňa 26. septembra 2019